Home / Giáo dục

Giáo dục

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 6 Unit 11 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 11 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-11-our-greener-world-hoc-hay-13.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-11-our-greener-world-hoc-hay-11.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 11 các bạn nhé! Listen and Read Mi: Hi, Nick. Nick: Hello, …

Đọc Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 6 Unit 10 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 10: Our Houses in the Future – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 10 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-10-our-houses-in-the-future-hoc-hay-12.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-10-our-houses-in-the-future-hoc-hay-10.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 10 các bạn nhé! Listen and Read Nick: What …

Đọc Blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 9: Cities of the World – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 9: Cities of the World – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 9 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-9-cities-of-the-world-hoc-hay-11.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-9-cities-of-the-world-hoc-hay-9.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 9 các bạn nhé! Listen and Read Mai: What nice …

Đọc Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 8: Sports and Games – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 8 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-8-sports-and-games-hoc-hay-10.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-8-sports-and-games-hoc-hay-8.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 các bạn nhé! Listen and Read  Duong: Wow! This gym is …

Đọc Blog

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 7: Television – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 7 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-7-television-hoc-hay-9.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-7-television-hoc-hay-7.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 7 các bạn nhé! Listen and Read Phong: What are you doing tonight, Hung? …

Đọc Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 6 Unit 6 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 6: Our Tet Holiday – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 6 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-6-our-tet-holiday-hoc-hay-8.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-6-our-tet-holiday-hoc-hay-6.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 6 các bạn nhé! Listen and Read Interviewer: Welcome back to …

Đọc Blog